Lid worden van de bewonersvereniging

Iedereen die in Slot Haverleij woont kan lid worden van de Bewonersvereniging Slot Haverleij. Het lidmaatschap bedraagt € 15 per jaar.

Er kan betaald worden door overmaking op rekening NL55RABO0181911701 t.n.v. Bewonersvereniging Slot Haverleij te Engelen. Bij overmaken van de contributie s.v.p. uw adres vermelden.

Geef dit vervolgens door via een e-mail aan bewonersvereniging@hotmail.nl.

privacy-statement-van-bewonersvereniging-haverleij

 

Lid worden van de bewonersvereniging
verder lezen >>

Reglement van Het Slot Haverleij

Huishoudelijk reglement van de Bewonersvereniging Slot Haverleij

Algemeen

 1. Bewonersvereniging Slot Haverleij stelt zich ten doel:
 • het organiseren van enkele activiteiten per jaar
 • het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in en om Slot Haverleij
 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.Lidmaatschap
 2. Als lid van de bewonersvereniging kunnen personen worden toegelaten, die woonachtig zijn in Slot Haverleij. Het lidmaatschap geldt voor alle bewoners van één adres. Per betaald lidmaatschap bestaat er één stem.
 3. Elke lid is verplicht de, op de Algemene Ledenvergadering vastgestelde, contributie te betalen. De contributie dient uiterlijk voor 1 november van het nieuwe verenigingsjaar te zijn betaald
 4. Van de leden wordt verwacht dat zij niet handelen in strijd met de belangen van de bewonersvereniging, zoals vastgelegd in de statuten.
 5. Nieuwe leden zijn, ongeacht het moment van lid worden, verplicht om de contributie voor het lopende jaar te betalen.
 6. Het lidmaatschap eindigt door:
 • opzegging
 • verhuizing uit “Slot Haverleij”
 • overlijden
 • contributieschuld
 • royement
 1. De opzegging van het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van het nieuwe verenigingsjaar. Bij royement zal het lidmaatschap per direct worden beëindigd, zonder restitutie van de betaalde contributie.
 2. Over een royement wordt beslist door het Bestuur. Royement kan plaatsvinden bij:
 • wangedrag
 • het handelen in strijd met de bepalingen van dit reglement of de statuten.
 1. Bij een contributie achterstand van 4 weken wordt het betrokken lid hierover via een herinneringsbrief op de hoogte gesteld en wordt hij of zij verzocht de achterstallige contributie binnen 2 weken te voldoen.
  Indien het lid ook daarna in gebreke blijft zal zijn of haar lidmaatschap door het Bestuur met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
 2. Leden die geroyeerd zijn verliezen onmiddellijk alle rechten die aan het lidmaatschap zijn verbonden. Zij kunnen slechts dan opnieuw lid worden na goedvinden van het Bestuur.

Bestuur

 1. De leiding van de vereniging berust bij het Bestuur.
 2. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, waaronder in ieder geval een voorzitter, een penningmeester en een secretaris die allen meerderjarig moeten zijn.
 3. De leden voor het bestuur worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering uit en door de aanwezige stemgerechtigde leden.
 4. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
 5. De onderlinge vervanging van de functies van bestuursleden bij ziekte of ontstentenis wordt bij bestuursbesluit geregeld.
 6. In spoedgevallen beslist het Dagelijks Bestuur of bij afwezigheid de bij bestuursbesluit aangewezen vervangers.
 7. Bij meerdere kandidaten voor een bestuursfunctie is een meerderheid van stemmen nodig om te worden verkozen.
 8. Een bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur te maken rooster van aftreding.
 9. Aftredende bestuursleden zijn, indien zij de wens daartoe te kennen geven, direct herkiesbaar.
 10. Bij een tussentijdse bestuursvacature neemt de daartoe op het rooster van het Bestuur aangewezene de plaats in van het uitgetreden bestuurslid.

Vergaderingen

 1. De voorzitter leidt de Bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen.
 2. Hij/zij stelt in overleg met de overige bestuursleden agenda, datum, plaats en tijd van de vergaderingen vast. Hij of zij draagt zorg voor de uitvoering, c.q. het laten uitvoeren, van de genomen besluiten. Bij aftreding levert hij of zij binnen 14 dagen alle bescheiden van de bewonersvereniging in bij het bestuur.
 3. De secretaris is belast met:
  a. het verzenden van de uitnodigingen en agendapunten voor de vergaderingen
  b. het uitbrengen van een jaarverslag van de vergadering
  c. het notuleren / bijhouden van de vergadering
  d. Het bijhouden van de ledenadministratie
  e. Het bijhouden / archiveren van alle relevante informatie
  Bij aftreden levert hij/zij binnen 14 dagen alle bescheiden van de buurtvereniging in bij het bestuur.
 4. De penningmeester is belast met:
  a. Het beheer van de kas
  b. Het innen van de contributie
  c. Het samenstellen van een financieel verslag voor de jaarvergadering.
  Bij aftreding levert hij/zij binnen 14 dagen alle bescheiden van de buurtvereniging in bij het bestuur.
 5. De leden zijn stemgerechtigd.
 6. Tussen 1 januari en 31 maart wordt jaarlijks de Algemene Ledenvergadering gehouden. Dag, uur en plaats van deze vergadering worden door het Bestuur vastgesteld. De leden worden tot de Algemene Ledenvergadering schriftelijk door de secretaris bijeengeroepen.
 7. De termijn van oproeping voor een Algemene Ledenvergadering bedraagt tenminste 14 dagen. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip der vergadering, benevens de te behandelen onderwerpen.
 8. Indien er een vacature is in het bestuur, vermeldt de oproeping alle voorgestelde kandidaten. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld indien zij worden gesteund door tenminste 3 leden, en dit ten minste 24 uur voor de vergadering schriftelijk kenbaar wordt gemaakt aan de secretaris van de vereniging.
 9. Worden geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt er geen verkiezing gehouden, en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen.
 10. Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen door het bestuur worden uitgeschreven.
  Het bestuur is daartoe verplicht, indien tenminste 1/10 der stemgerechtigde leden hierom, met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk heeft verzocht. In dit geval dient de vergadering binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek te worden gehouden.
  Geeft het bestuur geen gevolg aan het verzoek van de hiervoor bedoelde leden, dan zijn deze zelve bevoegd tot de oproeping van de betreffende vergadering over te gaan. Het oproepen hiervoor vindt overeenkomstig plaats als de oproeping van een Algemene Ledenvergadering.

Slotbepalingen

 1. Ieder lid kan bij toetreding tot de vereniging verzoeken een exemplaar van het Huishoudelijk reglement te ontvangen. De officiële statuten liggen ter inzage bij de secretaris van het bestuur.
 2. De Algemene Ledenvergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen in dit reglement, mits niet in strijd komende met de statuten, en met bepalingen van dit reglement in die gevallen waarin een bepaalde meerderheid wordt vereist.
 3. In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 4. Dit eerste Huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur. Wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingediend bij de Algemene Ledenvergadering.
Reglement van Het Slot Haverleij
verder lezen >>

Bestuur van de bewonersvereniging

De bewonersvereniging Slot Haverleij stelt zich het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in en om Slot Haverleij ten doel. Dat doen we door het organiseren van activiteiten, maar ook belangenbehartiging voor en door de bewoners.

Iedereen die in Slot Haverleij woont kan lid worden van de Bewonersvereniging Slot Haverleij. Geef dit door via bewonersvereniging@hotmail.nl. Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar.

Bestuur van de bewonersvereniging
verder lezen >>